Rettsområder

Rettsområder

Advokatene dekker de fleste rettsområder, blant annet:

Arv-, familie- og skifterett

Vi tilbyr rådgivning i arverettslige spørsmål samt bistand ved skifte av dødsbo. Videre bistår vi våre klienter blant annet i spørsmål om opprettelse av ektepakter, økonomisk oppgjør etter skilsmisse og foreldreansvar.

Barnevernsrett

Vi bistår våre klienter innen problemstillinger som omsorgsovertakelse og tiltak ved atferdsproblemer hos barn og unge.

 

Fast eiendom og tomtefeste

Vi yter bistand i alle typer saker som gjelder fast eiendom og tomtefeste, herunder mangler i forbindelse med oppføring og salg av bolig.

 

Kontraktsrett og forretningsjus

Vi bistår med utarbeidelse og tolkning av en rekke kontrakter.

 

Konkursrett

Vi bistår kreditorer og skyldnere med rådgivning ved alle typer konkursrelaterte spørsmål.

 

Trygderett

Vi bistår i tvister vedrørende de lovbestemte trygder og pensjonsordninger.

 

Erstatningsrett

Vi yter bistand når en skade skal erstattes, særlig innenfor fagområdene personskade og yrkesskade.

 

Husleie

Vi bistår både utleier og leietaker ved utarbeidelse av husleiekontrakter, samt innen alle typer tvister som kan oppstå i løpet av et leieforhold.

 

Arbeidsrett

Ved saker som gjelder permisjoner, oppsigelser og avskjed vil det ofte lønne seg å innhente juridisk bistand.

 

Dødsbobehandling

Vi utfører dødsbobehandling og har lang erfaring innen dette felt.

 

Bistandsadvokat

Vi bistår dem som har vært utsatt for straffbare handlinger, med å fremsette krav i forbindelse med straffesaken

 

Straffesaker

Vi har lang erfaring med alle typer straffesaker.